Alle betrekkingen tussen MiekeMuis en u, de klant, worden beheerst door de algemene verkoopsvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven en die een juridische overeenkomst vormen tussen u en MiekeMuis, gevestigd te Dobbelsteenstraat 11B, 9190 Stekene, met  BTW nummer BE0794 255 992. MiekeMuis is bereikbaar via e-mail op [email protected] en per telefoon op 0479/585443.

 

  1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op uw overeenkomst met MiekeMuis altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit deze algemene voorwaarden van toepassing: de algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn, ook indien zij strijdig zouden zijn met eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

Door een bestelling bij MiekeMuis te plaatsen, aanvaardt u de algemene voorwaarden die hier worden weergegeven. Afwijkingen van de algemene voorwaarden worden maar aanvaard voor zover deze schriftelijk door MiekeMuis werden bevestigd.

MiekeMuis behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het spreekt voor zich dat het moment van bestelling de toepasselijke algemene voorwaarden bepaalt.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Aanbiedingen kunnen onderworpen zijn aan specifieke aanvullende voorwaarden die desgevallend bij de aanbieding zelf vermeld worden.

Alle foto’s op onze website zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief om u te helpen bij uw keuze. Door de artisanale manier waarop iedere taart gemaakt wordt is het onmogelijk om meerdere taarten te maken met een identiek uitzicht. Er kunnen dus steeds verschillen zitten tussen het eindresultaat van een bestelling en de foto’s op de website.

MiekeMuis behoudt zich het recht voor om de prijzen en het aanbod op haar website ten allen tijde te wijzigen, zonder hiermee afbreuk te doen aan door haar bevestigde bestellingen. De bestelling zal steeds schriftelijk via e-mail, Messenger, … bevestigd worden met vermelding van de bestelling, het verschuldigde bedrag, het afleveradres en het moment van de levering/ophaling.

Bij aanvragen voor specifieke themataarten zal een prijs besproken worden na communicatie tussen MiekeMuis en de klant betreffende de specificaties van de taart (soort taart, type vulling, aantal personen, welke versiering, …).

  1. Bestellingen

Voor onze mooie ambacht nemen we graag 3 dagen de tijd.

Bestellingen dienen door de kleinschaligheid van onze zaak en de aandacht voor een persoonlijke service minstens drie dagen voor de beoogde dag geplaatst te worden. U kan bestellen op meerdere manieren: het contactformulier op de website, een mail naar [email protected] of bellen naar 0479/58 54 43.

MiekeMuis contacteert de besteller om de bestelling al dan niet te bevestigen en concrete afspraken te maken m.b.t. het moment van afhalen.

MiekeMuis behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel er concrete voorwaarden aan te verbinden.

Na het aanvaarden van de bestelling, indien de leverdatum meer dan 1 week verder is, heeft de klant 2 dagen de tijd om een voorschot ter waarde van 50% van de totale bestelling over te maken naar MiekeMuis om de datum en tijdstip van de bestelling vast te leggen. Als de dag van levering minder dan 1 week na de dag van de bestelling is dient het voorschot de dag van de bestelling zelf nog gestort te worden.

Een overeenkomst komt pas tot stand door de aanvaarding van een bestelling door MiekeMuis in combinatie met het storten van het voorschot door de klant.

MiekeMuis kan u ten allen tijde telefonisch of via e-mail contacteren met de vraag uw bestelling schriftelijk te bevestigen of aan te passen.

  1. Levering/Afhaling en betaling

De concrete modaliteiten voor de afhaling worden met de klant overeengekomen en bevestigd in de schriftelijke bevestiging die als akkoord met de bestelling aan de klant gestuurd wordt. Uw bestelling zal hierna afgeleverd worden op het opgegeven adres en tijdstip uit de schriftelijke bevestiging. De levering is gratis voor volgende postcodes: 9190 Stekene/Kemzeke, 9185 Wachtebeke, 9180 Moerbeke, 9170 Sint-Gillis-Waas/De klinge/Sint-Pauwels/Meerdonk, 9130 Verrebroek, 9120 Beveren/Melsele, 9112 Sinaai, 9111 Belsele, 9100 Sint-Niklaas/Nieuwkerken-Waas, 9060 Zelzate, 4560/4561/4562 Hulst NL/Sint-Jansteen/Heikant/Clinge.

Indien de klant niet in deze regio’s woonachtig is kan de bestelling wel gedaan worden, maar dient de klant de taart zelf te komen ophalen of kan er geleverd worden mits een extra toeslag.

De klant kan steeds ook kiezen om de taart zelf op te halen te Dobbelsteenstraat 11B, 9190 Stekene indien dit bij de bestelling zo afgesproken is. Dit geeft geen aanleiding tot een extra korting gezien de dienst van het leveren gratis is (binnen de aangegeven postcodes).

De bestelde goederen worden bij levering/afhaling door de klant nagezien op kwaliteit en correctheid. Vastgestelde gebreken dienen onmiddellijk gesignaleerd te worden aan MiekeMuis. Vanaf het moment van fysieke levering/afhaling van de bestelde goederen gaat het risico van de goederen (o.a. de bewaring van de geleverde goederen in de correcte hygiënische en temperatuuromstandigheden) over op de klant.

Betaling van bevestigde bestellingen is steeds verschuldigd en gebeurt op volgende wijzen;

  • Bij levering zal de overige 50% van de totale kost van de bestelling betaald worden door de klant in cash of via Payconiq.

Indien de klant de levering bijvoorbeeld niet persoonlijk in ontvangst kan nemen, dient hij/zij de overschrijving van het resterende verschuldigde bedrag voorafgaandelijk (tenzij anders overeengekomen) in orde te brengen op rekeningnummer BE44 0019 4185 7245 van MiekeMuis met vermelding van het bestelnummer uit de schriftelijke bevestiging. Het geld dient op de rekening van MiekeMuis te staan alvorens de levering kan plaatsvinden, dus om zeker te zijn dient dit 3 dagen voor de dag van de levering plaats te vinden. De eigendom van de goederen gaat pas over naar de klant na ontvangst van de betaling.

  1. Annulering / teruggave geleverde producten

Een annulering of verplaatsing van uw bestelling is mogelijk tot 5 dagen voor de dag van de levering, waarbij dag 1 gezien word als de dag van de levering. Hiervoor moet de klant telefonisch contact opnemen via 0479/58 54 43. Indien de termijn van 5 dagen gerespecteerd wordt, zal het voorschot in zijn volledigheid terugbetaald worden.

Retournering van de geleverde producten is niet mogelijk vermits het producten betreft met een beperkte houdbaarheid.

  1. Aansprakelijkheid

MiekeMuis is niet aansprakelijk voor schade die niet door opzet of grove schuld van MiekeMuis is ontstaan of die door omstandigheden buiten de wil van MiekeMuis is ontstaan. Indien bepaalde bestelde producten in extremis niet kunnen geleverd worden, neemt MiekeMuis contact op met de klant om na te gaan of een ander product in de plaats kan aangeboden worden.

Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt MiekeMuis geen verantwoordelijkheid.

Bestellingen worden maar aanvaard door toezending aan de klant van een schriftelijke bevestiging en het storten van het voorschot. MiekeMuis is dan ook niet aansprakelijk voor het misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen. Voor elke bestelling wordt een schriftelijke bevestiging aan de klant gestuurd die de klant onder eigen verantwoordelijkheid dient te verifiëren op de correctheid van de bestelling.

Elke aansprakelijkheid voor schade die aan MiekeMuis zou toe te rekenen zijn, beperkt zich tot het bedrag van de bestelling.

  1. Algemene juridisch voorwaarden

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de algemene voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige voorwaarden: de overige bepalingen van de voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met MiekeMuis is het Belgisch recht van toepassing. De klant en MiekeMuis gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridische kwesties die voortvloeien uit de interpretatie van de voorwaarden.

De rechtbank van Gent zijn bevoegd bij eventuele geschillen waarin MiekeMuis bij de uitvoering van haar werkzaamheden betrokken zou zijn.

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, kan u ons steeds contacteren op 0479/58 54 43 of [email protected].